REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY W MOTHERWELL

Regulamin Szkoły Języka Polskiego i Kultury w Motherwell

Ustalenia ogólne

1. Szkoła to społeczność uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
2.Regulamin przyjmowany jest zwyczajną większością głosów przez Zarząd Szkoły i Radę Pedagogiczną.
3.Wchodzi w życie po ogłoszeniu wszystkim członkom szkoły.
4.Każdy członek szkoły ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
5.Każdy nauczyciel ma obowiązek ogłoszenia regulaminu szkolnego na początku nowego roku szkolnego podczas pierwszych zajęć szkolnych.
6.Za przestrzeganie regulaminu odpowiedzialni są Członkowie Zarządu Szkoły, Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele, Uczniowie ich Rodzice lub Opiekunowie.

Obowiązki Kierownictwa Szkoły

– przedstawicielami Kierownictwa Szkoły są: Prezes Zarządu i Dyrektor Szkoły,
– kierownictwo organizuje i koordynuje pracę w szkole,
– dba o program dydaktyczny i wychowawczy,
– ma wgląd we wszelkiego rodzaju działalność szkoły,
– wydaje polecenia służbowe nauczycielom i woluntariuszom,
– rozwiązuje ewentualne sprawy sporne,
– przygotowuje kalendarz spotkań i wydarzeń szkolnych,
– reprezentuje szkołę na zewnątrz,
– jest odpowiedzialne wspólnie z nauczycielami za porządek w szkole.

Obowiązki Nauczycieli

– opiekują się wszystkimi uczniami w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem swoich podopiecznych,
– dbają o wszechstronny i indywidualny rozwój każdego ucznia,
– na początku każdego roku szkolnego przygotowują plan nauczania i odpowiednio wcześnie przedstawiają go kierownictwu szkoły,
– rzetelnie przygotowują się do swoich zajęć edukacyjnych zgodnie z programem nauczania ustalonym z kierownictwem szkoły,
– traktują wszystkich uczniów w sposób równy,
– przychodzą punktualnie na spotkania z Kierownictwem Sszkoły przed każdym dniem edukacyjnym,
– punktualnie rozpoczynają i kończą zajęcia lekcyjne,
– odmawiają modlitwę z uczniami podczas rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych,
– wszelkie problemy zaistniałe podczas zajęć lekcyjnych lub rodzicami uczniów rozwiązują roztropnie i poufnie (nie informując o problemach osoby nieupoważnione). Jeżeli rozwiązanie problemu jest zbyt trudne zgłasza go kierownictwu szkoły,
– rzetelnie wykonują polecenia służbowe Kierownictwa Szkoły,
– zachowują zasadę tajemnicy służbowej względem wszystkich uczniów i osób pracujacych w szkole; o wynikłych problemach rozmawiają z osobami kompetentnymi i zaangażowanymi w sprawę , tzn. Rodzicami, Kierownictwem Szkoły i Radą Pedagogiczną,
– opiekują się uczniami na wszystkich przerwach, kołach zainteresowań, apelach szkolnych lub wycieczkach szkolnych
– są odpowiedzialni za porządek w swojej klasie i w miejscu gdzie sprawują opiekę nad dziećmi podczas przerw
– przestrzegają planu i grafiku przerw międzylekcyjnych.

Obowiązki Rodziców lub Opiekunów

– Rodzice lub Opiekunowie odpowiedzialni są za przyprowadzanie i odbieranie ucznia punktualnie.
– Rodzice lub Opiekunowie zobowiazani są powiadomić Dyrektora Szkoly o spóźnieniu się, telefonicznie,
– w przypadku nie otrzymania takiej informacji, Dyrektor Szkoły ma obowiazek skontaktować się telefonicznie z osobą wskazaną przez Rodzica lub Opiekuna jako osobę kontaktową w nagłych wypadkach,
– Rodzice lub Opiekunowie przyprowadzają dziecko do oznaczonego miejsca przed budynkiem szkoły i czekają na przyjście nauczyciela,
– Rodzice lub Opiekunowie odbieraja dziecko w wyznaczonym miejscu przed budynkiem szkoły ,
– Rodzice lub Opiekunowie nie wchodzą do klas lekcyjnych,
– Rodzice lub Opiekunowie dbają o pracę dziecka w domu i pomoc dziecku w odrabianiu prac domowych,
– jeżeli istnieje potrzeba Rodzic lub Opiekun może zwrócić się do Kierownictwa Szkoly, bądź Nauczyciela o pomoc w rozwiązaniu problemów wynikłych podczas procesu edukacyjnego,
– Rodzice lub Opiekunowie zobowiązują się do płacenia pełnej sumy czesnego za cały semestr nauki dziecka w szkole, nawet gdy dziecko z przyczyn obiektywnych nie może przychodzić do szkoły w każdą sobotę edukacyjną,
– Rodzice lub Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że w przypadku nie uiszczania opłat dziecko może być pozbawiane szkolnych nagród oraz może zostać skreślone z listy uczniów szkoły,
– Rodzice lub Opiekunowie nie zostają z dzieckiem w klasie w trakcie zajęć lekcyjnych, bez wyraźnego zezwolenia Kierownictwa Szkoły,
– Rodzice lub Opiekunowie nie palą ani nie piją napojów alkoholowych na terenie budynku szkolnego i miejsc oznaczonych jako szkolne np. boisko szkolne
– Rodzice lub Opiekunowie nie używają słów wulgarnych na terenie szkoły,
– Rodzice lub Opiekunowie do wszystkich osob na terenie szkoly odnoszą się z szacunkiem.

Obowiązki Ucznia w szkole

Uczeń ma prawo do:
– właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
– poszanowania swojej godności,
– rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
– rozwijania zdolności i zainteresowań.

Uczeń ma obowiązek:
– przestrzegania regulaminu szkolnego,
– chronienia własnego życia i zdrowia oraz życia i zdrowia innych osób,
– stosuje zasady koleżeństwa i kultury osobistej w stosunku do rówieśników, nauczycieli, oraz innych osób,
– dbania o porządek, ład oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
– tworzenia i chronienia dobrego wizerunku szkoły,
– witania się i żegnania z pracownikami szkoły zgodnie z przyjętymi normami kulturowymi szkoły,
– nie przynoszenia do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, niewłaściwej lektury i czasopism,
– Uczeń korzysta z toalety zgodnie z jej przeznaczeniem i pozostawia w niej porządek,
– Uczeń reaguje na przejawy agresji i nieodpowiednie zachowanie kolegów i koleżanek, informując o takich zachowaniach Nauczycieli,
– uczeń nie używa telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych do słuchania podczas zajęć lekcyjnych.

Zajęcia edukacyjne

Uczniowie mają prawo:
– znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
– pomocy ze strony Nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

Uczniowie mają obowiązek:
– punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia lekcyjne,
– aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
– uzupełnienia braków wynikających z nieobecności.

Zachowanie podczas lekcji

– Uczeń odpowiada z ławki, chyba że Nauczyciel prosi o podejście do tablicy, mapy itp.
– Uczeń nie trzyma na ławce jedzenia,
– jeżeli wchodzi do klasy osoba dorosła wszyscy Uczniowie wstają i mówią ,,dzień doby’’
– podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych,
– na terenie szkoły zabrania się nagrywania dźwięków, filmowania i robienia zdjęć telefonem komórkowym, lub innymi urządzeniami elektronicznymi,
– naruszenie przez Ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do ,,depozytu’’ – aparat telefoniczny odbiera Rodzic lub prawny Opiekun ucznia, po zajęciach szkolnych,
– zaginięcie lub kradzież telefonu komórkowego Uczeń niezwłocznie zgłosza wychowawcy lub Dyrektorowi Szkoły, a także odpowiednim organom policji. Jednakże szkoła nie odpowiada za zagubione lub skradzione przedmioty Ucznia,
– lekcja kończy się na wyraźny sygnał Nauczyciela.

Sale lekcyjne

Uczniowie mają obowiązek:
– dbania o powierzony sprzęt i pomoce naukowe,
– zgłszania Nauczycielowi wszelkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
– słuchania Nauczyciela lub innej osoby dorosłej przebywającej w klasie,
– pracowania w ciszy i nie przeszkadzania innym Uczniom w pracy,
– szanować cudzą własność,
– nie dotykania i nie używania rzeczy będących w wyposażeniu klasy, szkoły szkockiej,
– pozostawienia po sobie porządeku; za porzadek odpowiadają wszyscy Uczniowie, a kontrolują dyżurni i Nauczyciel.

Przerwy lekcyjne

Uczniowie mają prawo do:
– odpoczynku podczas przerw.

Uczniowie mają obowiązek:
– przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny,
– dbania o kulturę osobistą i kulturę języka,
– zwracania się do dorosłych i nauczycieli używając formy Proszę Pana(Pani), Proszę Księdza,
– grupy starsze zawsze spędzają przerwy na boisku szkolnym,
– w przypadku złej pogody Nauczyciel informuje uczniów o pozostaniu w szkole,
– przestrzegać zakazu gry w piłkę na Sali gimnastycznej,
– przestrzegać zakazu biegania na terenie budynku szkoły,
– opuszczać sale lekcyjne podczas przerwy.

Zachowanie na terenie boiska szkoły

Uczniowie mają obowiązek:
– nie używać wulgaryzmów i nie prowokować rękoczynów,
– pomagać młodszym uczniom,
– dbać o porządek na boisku szkolnym oraz nie niszczyć mienia szkolnego,
– słuchać poleceń Nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
– do gry używać tylko piłki ‘miękkiej’,
– po przerwie wszyscy Uczniowie wracają do klasy pod opieką Nauczyciela.

Strój szkolny

– Uczniowie noszą strój szkolny czyli bluzy szkolne lub szkolne koszulki polo
– w dniu akademii szkolnych uczniów obowiązuje strój szkolny lub galowy (biała koszula/bluzka oraz ciemne spodnie lub spódnica
– wycieczki i reprezentowanie szkoły na zewnątrz wymaga stroju szkolnego, czyli czerwonej bluzy szkolnej z godłem szkoły.

Kary

Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu szkoła zastrzega sobie wprowadzenie następujących kar:
– ustne upomnienie Nauczyciela,
– uwaga w dzienniku,
– żółta kartka, czyli dwie uwagi w dzienniku (ostrzeżenie połączone z informacją do Rodzica lub Opiekuna o niestosownym zachowaniu),
– czerwona kartka(dwie kartki żółte) – powoduje zawieszenie Ucznia w prawach Ucznia na jeden dzień lekcyjny. Rodzice lub Opiekunowie nie mają prawa posłać Ucznia do szkoły, przy czym pieniądze zapłacone za edukację nie są zwracane rodzicom za ten dzień. Szkoła Języka Polskiego i Kultury może skontaktować się ze szkołą szkocką, do której uczęszcza Uczeń i poinformować ją o zachowaniu Ucznia. Decyzje o czerwonej kartce podejmuje Rada Pedagogiczna razem z przedstawicielem Kierownictwa Szkoły,
– usunięcie ze szkoły (dwie czerwone kartki).

Nagrody

– pochwała ustna nauczyciela,
– klasowy order,
– pochwała Dyrektora Szkoły,
– dyplom szkolny,
– pochwała pisemna (wysyłana do Rodziców lub Opiekunów i odpowiedniej szkoły szkockiej Ucznia),
– nagroda książkowa,
– inne nagrody rzeczowe w zależności od możliwości finansowych szkoły.

Zarząd i Dyrekcja Szkoły Języka Polskiego i Kultury w Motherwell
Poprawka do regulaminu zostaje wprowadzona od dnia 15 września 2013

Prezes Szkoły: Katarzyna Meinicke
Sekretarz: Wiesława Kardasz
Skarbnik: Jacek Michniewicz
Dyrektor: Agata Lis